“نگاه سیاسی یعنی چه؟”

معمول قضیه به این صورت است که سیاست بازان در دو وعده مقتبل خلق الله نرم می شوند، بار اول در موعد انتخابات و ذیل شعارهای شیک و وعده های سر خرمن و بار دوم در سال پایانی و منتهی به انتخابات جهت لاپوشانی وعده های بر زمین مانده و سیاه کردن دوباره ملت از طریق فرافکنی و انداختن توپ به زمین مسئولانی دیگر!

نکته اولی که باید به خاطر بسپاریم این است که سیاست ادر نزد برخی ایرانیان زیرکی و رندی معطوف به منافع محفلی را می طلبد و جای چندانی برای شخصیت های وجیه المله و مصالح و منافع ملی نیست!

و نکته مهم دوم اینکه جاه طلبی، انحصارطلبی، خطابه و زبان آوری مردم فریبانه و از همه مهمتر فروتنی مزورانه در برابر دیگر بازیگران و مراکز قدرت از اصول اساسی پیشرفت و ماندگاری در صحنه سیاسی ایرانی است!

بر این اساس، لابی گری و مسامحه کاری با جایگاههای مرکزی قدرت و مقامات ارشد اجرایی یک امتیاز و رویکردی هوشمندانه برای هر نماینده ای در جهت پیشبرد اغراض و اهداف نهانی اش قلمداد می گردد! در واقع به جای ایجاد تنش و اولدورم بولدورم کردن با خزانه داران و متولیان قدرتمند دولتی که نتیجه ای جز برانگیختن حس لجبازی و عداوت در پی ندارد باید با به دست گرفتن رگ خواب آنان  خر مراد خویش را به سر منزل مقصود رساند؛ هرچند که بنظر می رسد در این وادی درس فوق با تعلل و تاخیر زیاد و البته در بد زمانی، آویزه گوش نماینده ای گشته که بعد از جلوس بر قدرت، ترکتازی و تک نوازی و همنشینی با مشاوران کوتاه قامتِ منقاد را سرلوحه کار خود قرار داد!

واقعیت اینست که کفگیر دولت اکنون به ته دیگ خورده است و آثار ورشکستورشکستگی هویدا است! مضاف بر فساد و تحریم ها از یکسو، و از سوی دیگر بلای خانمان برانداز سیل چنان خسارات و هزینه های گزافی را به کشور تحمیل نموده که در این تنگنای وانفسا همین که دولتیان موفق گردند به رتق و فتق و رفع نیازهای اولیه جامعه و ملت بینوا بپردازند کار شاقی کرده اند! بنابراین نه فرصت و نه امکانی برای پرداختن به درخواست های رویاپردازانه که بوی نامحسوس عوام فریبی نیز از آن به مشام می رسد، باقی نمی ماند.

اما براستی نماینده منطقه لب کلام را بر زبان آورده است، شعارهای ایام انتخابات دقیقاً بر همین محورهایی استوار بودند که وی دوباره تکرار نمود؛” اجرای سد لاسک(که با جنگل زدایی و تخریب پوشش گیاهی آسیب جدی به محیط زیست وارد می سازد)… احداث جاده فومن-ماسوله… محور ملاسرا-شفت-زنجان…تخریب پل تاریخی…سیستم فاضلاب شفت و… و فقط حرف!

حال در این خصوص اعتراف ضمنی نماینده به شکست در رابطه با وعده های به سرانجام نرسیده و همچنین توبیخ مسئولان دولتی در فصل منتهی به انتخابات را چگونه باید تعبیر کرد و نگاه سیاسی را چگونه تحلیل نمود، الله و اعلم!

اکبر نوری